srssersssdgimvssmicdsd

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa: Šolski center Velenje
Trg mladosti 3
3320  Velenje
Sedež: Trg mladosti 3
3320 Velenje
Ustanovitelj: Republika Slovenija
Direktor: Janko Pogorelčnik, univ. dipl. inž.
Ravnatelj Šole za strojništvo, geotehniko in okolje: Peter Rozman, univ. dipl. soc. del.
Ravnatelj Elektro in računalniške šole: Simon Konečnik, univ. dipl. inž.
Ravnateljica Šole za storitvene dejavnosti: Helena Zupanc, prof. in univ. dipl. nov.
Ravnateljica Gimnazije: Gabrijela Fidler, univ. dipl. psih.
Ravnatelj Višje strokovne šole: Uroš Sonjak, univ. dipl. inž.
Vodja Medpodjetniškega izobraževalnega centra (MIC): Darko Lihteneker, univ. dipl. inž.
Odgovorna uradna oseba: Janko Pogorelčnik, univ. dipl. inž.
Datum zadnje spremembe: April 2018
Druge oblike kataloga: Katalog je v tiskani obliki dostopen v Skupnih strokovnih službah Šolskega centra Velenje vsak delovni dan od 8:00 – 14:00.
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2. a Organigram in podatki o organizaciji organa
Opis delovnega področja organa: Šolski center Velenje je ustanovljen za opravljanje javne službe na naslednjih področjih:

– srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje,
– srednješolsko splošno izobraževanje,
– višješolsko izobraževanje,
– dejavnost knjižnic in
– dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve.

ŠC Velenje lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki so namenjene opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen oz. jih lahko opravlja z namenom racionalne rabe znanja in premoženja, ki ga zavod uporablja v obsegu dovoljenem z zakoni in drugimi veljavnimi predpisi.

Organigram organa: /
2. b Seznam notranjih organizacisjkih enot

Zavod skladno s Pogodbo  o ustanovitvi sestavljajo enote:

2. c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojne za posredovanje informacij
Kontaktna uradna oseba: Janko Pogorelčnik

2. d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega področja organa ter predlogov predpisov
Zakonodaja na področju šolstva in športa je objavljena na: Opomba: Pri dostopu do predpisov na spletnih mestih, ki jih objavljajo državni organi RS gre za informacijo o elektronskem dostopu do spletnih mest in ne odškodninsko ali kako drugače  ne jamčimo za vsebino objavljenih besedil.

Predpisi lokalnih skupnosti: /
Predpisi EU: /
2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov: http://www.dz-rs.si/index.php?id=57
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov:
 • Letni delovni načrt
 • Letno poročilo
 • Finančni načrt
2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ: Zavod vodi postopke skladno s splošnim upravnim postopkom.
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc:
 • Seznam  vpisanih dijakov, vajencev, študentov
 • Seznam vpisanih slušateljev izobraževanja odraslih
 • Kadrovska evidenca
 • Evidenca javnih naročil
2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij:
 • Hišni red in šolska pravila
 • Vpis v izobraževanje odraslih
 • Svetovalna služba o vpisnih postopkih

Druge informacije javnega značaja so dostopne na spletni strani Šolskega centra Velenje.

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Informacije javnega značaja opredeljuje Zakon o dostopu do informacij javnega značaja ( ZDIJZ- UPB; Uradni list RS 51/2006 in spr.), ki v 4. členu določa, da je informacija javnega značaja tista, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelala sam, v sodelovanju z drugim organom, ali  pridobil od drugih oseb.

Informacije javnega značaja so prosto dostopne prosilcem, razen tistih informacij, za katere organ na podlagi 6. člena ZDIJZ zavrne  dostop.

Dostop do informacij javnega značaja  se izvaja po postopku, ki ga določajo   predpisi:

 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ -UPB Uradni list RS 51/2006 in spr.)
 • Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS 24/16)

Katalog je dostopen na spletnem naslovu MJU.

Dostop do informacij javnega značaja je zagotovljen preko svetovnega spleta.

Zahteva za vpogled v zahtevano informacijo se lahko posreduje ustno v času uradnih, to je vsak delavnik od 8.00 do 14.00 ali pisno na naslov navedenem v 1. točki kataloga.

Dostop za ljudi s posebnimi potrebami je zagotovljen skladno s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Prosilcu  se posredovanje informacij javnega značaja zaračuna skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16).

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov:
 • vpisni pogoji

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660