srssersssdgimvssmicdsd
  • Domov
  • Koronavirus
  • Poročilo o izvedbi ukrepov na področju vzgoje in izobraževanja v času epidemije Covid-19

Poročilo o izvedbi ukrepov na področju vzgoje in izobraževanja v času epidemije Covid-19

Trenutne okoliščine, v katerih so šole zaprle svoja vrata in vzpostavile izobraževanje na daljavo, predstavljajo velik izziv za vse, tako za učence, učitelje, vodstva šol in tudi starše. Kljub pomanjkljivi pripravi v času pred krizo, je takoj po zaprtju šol Ministrstvo pristopilo k proaktivni uvedbi pouka na daljavo, pri čemer se je izobraževalni sistem – glede na razmere – odlično odzval. V samo slabih dveh tednih smo izobraževanje na daljavo, brez kakšnih koli izkušenj, vzpostavili tako, da deluje dobro.

Učenje na daljavo predstavlja veliko spremembo tako za učence, učitelje in starše in od njih terja velike prilagoditve. Šole različno pristopajo k izvajanju izobraževanja na daljavo. Z zadovoljstvom pa lahko rečemo, da so vanj sedaj vključene vse šole. Za to gre velika zahvala učiteljem in vodstvom šol, pa tudi staršem, ter seveda ekipi Arnesa. Podporni sistemi  za izobraževanje na daljavo delujejo stabilno.

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport smo takoj po zaprtju vzgojno-izobraževalnih zavodov vso pozornost namenili izvedbi izobraževanja na daljavo. Pri tem smo še posebej zasledovali naslednje ključne cilje:

  1. zagotavljanje kontinuiranega izobraževalnega procesa, ki je ustrezno prilagojen izrednim razmeram,
  2. preprečevanje nastajanja večjih razlik med učenci pri osvajanju znanja v tem času ter posebna skrb za ranljive skupine ter
  3. zagotavljanje ustreznih orodij za tehnično podporo učiteljem pri izvajanju izobraževanja na daljavo.

Začetne probleme s preobremenjenostjo sistemov smo odpravili v prvih dneh in vzgojno-izobraževalni proces, kljub spremenjenemu učnemu okolju, kontinuirano poteka prav na vseh osnovnih  in srednjih šolah ter zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

  1. ZAGOTAVLJANJE KONTINUIRANEGA IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA, KI JE USTREZNO PRILAGOJEN IZREDNIM RAZMERAM


Pomembno je poudariti, da je glavni namen izobraževanja na daljavo v posebnih razmerah ohranjati stik učeče se populacije z vzgojno-izobraževalnim področjem in vsebinami znotraj le-tega, vzdrževati do sedaj doseženo raven znanja pri učencih, spodbuditi učence k doseganju ciljev v skladu z učnimi načrti in jih ob tem spodbujati k proaktivnemu delovanju ter skrbi za svoje znanje in razvoj. Učencem je potrebno omogočiti strokovno podporo v vsebinskem smislu in tudi podporo in pomoč pri razumevanju trenutne družbene situacije in odzivanju nanjo. Zato je eno od osrednjih priporočil, ki so bila pripravljena s pomočjo strokovnjakov na Zavodu za šolstvo, ravnateljev in psihologov, da učitelji pri izobraževanju na daljavo zmanjšajo količino gradiva v primerjavi z učenjem v učilnici in da se osredotočijo na temeljne vsebine za doseganje temeljnih ciljev učnih načrtov.

Načrt pedagoškega procesa za posamezen oddelek naj ne bo kopija urnika pouka in naj se smiselno prilagaja delu na daljavo.

Zavedamo se, da je uspešnost izobraževanja na daljavo v veliki meri pogojena s kakovostjo sprotnega spremljanja in preverjanja uspešnosti procesa učenja. Trenutna situacija nas še dodatno zavezuje, da pri izvajanju izobraževanja na daljavo čim bolj uresničujemo cilje izobraževanja, ki omogočajo osebnostni razvoj učenca v skladu z njegovimi posebnostmi, interesi in razvojem njegove pozitivne samopodobe.

Z namenom, da se zagotavlja čim bolj poenoten pristop in kontinuiteta izobraževalnega procesa tudi v tem času, ministrstvo z okrožnicami šolam redno pošilja strokovna priporočila in usmeritve glede izobraževanja na daljavo, ki jih pripravljajo na Zavodu RS za šolstvo skupaj s pedagoško stroko.

V okviru niza strokovnih usmeritev za izvajanje izobraževanja na daljavo, ki jih je pripravil Zavod Republike Slovenije za šolstvo v sodelovanju z ravnatelji in zunanjimi strokovnjaki, smo osnovnim šolam, osnovnim šolam s prilagojenim programom ter zavodom za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, srednjim šolam in dijaškim domovom posredovali nekaj usmerjevalnih dokumentov.

V mesecu marcu so ravnatelji in strokovni delavci prejeli Strokovna navodila za izvajanje izobraževanja na daljavo v izrednih razmerah, ki so namenjena načrtovanju, organizaciji in izvedbi aktivnosti izobraževanja na daljavo. Osnovni namen navodil je postavitev izhodišč, na osnovi katerih so šole svoje aktivnosti usmerile tako, da so v največji možni meri upoštevale dejavnike, ki vplivajo na celoten proces učenja in na počutje učencev. Navodilom so v začetku aprila sledili dokumenti z naslovom Usmeritve za preverjanje znanja in informacija o ocenjevanju znanja v osnovni šoli, Usmeritve za preverjanje znanja v Prilagojenem programu vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom ter Usmeritve za izobraževanje na daljavo v Posebnem programu vzgoje in izobraževanja in Usmeritve za preverjanje in ocenjevanje znanja v srednjih šolah.

Sredi aprila smo na vzgojno-izobraževalne institucije poslali Sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2019/2020. S tem sklepom smo določili ukrepe v zvezi z ocenjevanjem znanja, napredovanjem učencev, opravljanjem predmetnih in popravnih izpitov ter nacionalnim preverjanjem znanja. Ob pripravi sklepa nas je vodila misel na izjemne razmere in dobrobit slehernega učenca. Vsebino sklepa podrobneje dopolnjujejo Priporočila za ocenjevanje znanja v osnovni šoli, ki jih je pripravil Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Prav tako je ministrstvo pripravilo poseben Sklep o določitvi rokov za uveljavljanje pravic in izvrševanje obveznosti na področju srednješolskega izobraževanja za šolsko leto 2019/20.

  1. PREPREČEVANJE NASTAJANJA VEČJIH RAZLIK MED UČENCI PRI OSVAJANJU ZNANJA V TEM ČASU IN POSEBNA SKRB ZA RANLJIVE SKUPINE

Zavedamo se, da v času izobraževanja na daljavo vsi učenci nimajo enakih pogojev. Zato smo na ministrstvu skupaj z Zavodom RS za šolstvo temu vprašanju namenili posebno pozornost. V smernicah šole med drugim pozivamo, da naj posebno pozornost namenijo ranljivim skupinam učencem ter učencem z učnimi in drugimi težavami. Pomembno je, da tudi tem učencem šole omogočijo napredek v njihovem znanju. Podpora učencem, ki potrebujejo pomoč iz različnih razlogov naj bo usmerjena v individualni pristop učiteljev izvajalcev dodatne strokovne pomoči, spremljevalcev, romskih pomočnikov, ki z različnimi pristopi glede na individualne potrebe učencev pomembno pripomorejo k napredku učencev. Pomembno je njihovo sodelovanje z razrednikom in drugimi učitelji oddelka. Poseben poudarek je dan na evidentiranje učencev in dijakov, ki niso vključeni v proces izobraževanja na daljavo ter vzpostavitev stika z vsemi učenci ob upoštevanju različnih tehničnih zmožnosti za izobraževanje na daljavo.

2.1 Tehnična oprema

Z namenom čimprej in celostno zagotoviti enake možnosti izobraževanja na daljavo vsem šolajočim otrokom, smo na ministrstvu vzpostavili projekt DIGI Šola, preko katerega želimo tudi dolgoročno zmanjšati razkorak med tistimi, ki imajo dostop do interneta in ustrezno opremo ter tistimi, ki je nimajo.

S pomočjo donatorjev – pomagajo nam tako večje gospodarske družbe kot manjša zasebna podjetja, veliko donacij prispe tudi iz društev in od posameznikov – smo doslej zbrali preko 1.300 računalniških naprav in 950 modemov, z več kot 4000 računalniki pa so na pomoč priskočile tudi šole po vsej državi. S projektom aktivno nadaljujemo in se odzivamo na evidentirane potrebe. Podatke o učencih in dijakih, ki potrebujejo digitalno opremo, šole sporočajo območnim enotam Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, kjer sprejemajo tako materialne donacije kot finančna sredstva, ki omogočajo nakup računalniške opreme.

Poleg tega pa so se angažirala tudi druga podjetja, društva in posamezniki, ki želijo prispevati po svojih močeh in omogočiti nemoteno izobraževanje na daljavo.

2.2. Program RTV v podporo izobraževanju na daljavo

Ministrstvo skupaj z RTV Slovenija in Zavodom RS za šolstvo sodeluje tudi pri oblikovanju posebnega programa za učence do 5. razreda osnovne šole, kjer se prepletajo izobraževalne, informativne in razvedrilne vsebine, povezane z učnim načrtom. Osrednji del prizadevanj je usmerjen v zagotavljanje dnevne informativno-izobraževalne oddaje IZOdrom. Poleg tega je zaživel tudi poseben spletni portal otroškega programa https://www.rtvslo.si/tv/otroski/izodrom, kjer so zbrani posamezni prispevki oddaje, ki so lahko v podporo delu učiteljev pri izobraževanju na daljavo.

Za pomoč maturantkam in maturantom pri pripravi na esej iz slovenščine, je Televizija Slovenija v svoj program umestila tudi Cankarjeva dela, načrtuje tudi uvrstitev filma Gospodar muh kot podporo dijakom pisanju maturitetnega eseja iz angleščine. Dnevno so v program RTV umeščajo izobraževalne vsebine za različne generacije učečih, ki so tudi dostopne v arhivu RTV.

Program RTV vidimo kot eno pomembnih podpor procesom učenja, ki je v pomoč učiteljem in učencem, obenem pa je pomembno dejstvo tudi to, da je dosegljiv ne glede na obstoj povezav z internetom, dosega tako rekoč vse domove.

2.3. Pomoč romskim otrokom in njihovim staršem, učencem in dijakom priseljencem ter učencem in dijakom z učnimi težavami in posebnimi potrebami

Zavod RS za šolstvo je 25. marca 2020 izdal strokovna navodila za ravnateljice in ravnatelje osnovnih šol o izvajanju izobraževanja na daljavo v izrednih razmerah. Nanašajo se na načrtovanje, organizacijo in izvedbo aktivnosti izobraževanja na daljavo. Ravnateljice in ravnatelje Zavod poziva, naj iz navodil izberejo in postopno vpeljejo tisto, kar je glede na značilnosti njihove šole smiselno in potrebno za čim bolj kvalitetno izpeljavo izobraževanja na daljavo. Priporočeno je bilo, da šole v mesecu aprilu svoje aktivnosti usmerijo predvsem v preverjanje znanja ter zagotavljanje vključitve vseh učencev v proces izobraževanja na daljavo s poudarkom na ranljivih skupinah učencev (tudi učenci priseljenci) in učencev z učnimi težavami.

Prav tako se je ob razglasitvi epidemije nalezljive bolezni Covid-19 posebej angažiral Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD), ki je nosilec projekta Skupaj za znanje, namenjen zagotovitvi pomoči romskim otrokom in njihovim staršem pri vključevanju v sistem vzgoje in izobraževanja in pri pridobivanju novih znanj tudi izven šolskih prostorov. V okviru tega projekta deluje 26 romskih pomočnikov na različnih in predstavljajo vez med šolo in starši otrok, dodatno pa ima CŠOD vzpostavljeno mrežo pedagoških koordinatorjev, izvajalcev dejavnosti v Večnamenskih centrih in mentorjev.

Vsi ti sodelavci so se v tem obdobju osredotočili na nudenje pomoči in podpore dvema ključnima ciljnima skupinama, to so romski starši in otroci, ki v tem času resnično potrebujejo pomoč zaposlenih na projektu. Prav tako so priskočili na pomoč osnovnim šolam in njihovim strokovnim delavcem pri organizaciji izobraževanja na daljavo na način, da se v takšno obliko izobraževanja vključujejo tudi romski otroci. V tem času so se razvile različne oblike medsebojnega sodelovanja.

Zavod za šolstvo v navodilih posebno skrb namenja učencem in dijakom s posebnimi potrebami in učnimi težavami, in priporoča, da naj šole za učence, dijake, ki so lahko v družinah v izjemnih stiskah, organizira svetovalne storitve na daljavo, za učence, dijake z učnimi težavami pa tudi učno pomoč po dogovoru. Zanje naj individualizirajo navodila in jih prilagodijo specifičnim potrebam učenca ter dijaka.Kot že opredeljeno so bile vsebine posredovane z dokumentoma Usmeritve za preverjanje znanja v Prilagojenem programu vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom ter Usmeritve za izobraževanje na daljavo v Posebnem programu vzgoje in izobraževanja.

2.4 Ocenjevanje v osnovni in srednji šoli v obdobju izobraževanja na daljavo ter zaključek šolskega leta 2019/20

Sredi aprila smo na vzgojno-izobraževalne institucije poslali Sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2019/2020. S tem sklepom smo določili ukrepe v zvezi z ocenjevanjem znanja, napredovanjem učencev, opravljanjem predmetnih in popravnih izpitov ter nacionalnim preverjanjem znanja. Ob pripravi sklepa nas je vodila misel na izjemne razmere in dobrobit slehernega učenca. Vsebino sklepa podrobneje dopolnjujejo Priporočila za ocenjevanje znanja v osnovni šoli, ki jih je pripravil Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

S sklepom so določeni ukrepi, ki omogočajo zaključek šolskega leta ne glede na to ali se še vrnemo v šolske klopi ali pa bo izobraževanja na daljavo potekalo do zaključka pouka v letošnjem šolskem letu.

Z namenom, da se bo šolsko zaključilo, upoštevajoč drugačnost učnega okolja in različne pogoje učencev je s sklepom določeno, da se ocenjevanje znanja učencev v osnovni šoli lahko v času izobraževanja na daljavo izvaja tudi individualno. Pri ocenjevanju učitelj lahko uporablja različne načine ocenjevanja doseženih ciljev oziroma standardov znanja. S sklepom se je znižalo število ocen, ki so potrebne za zaključek šolskega leta, potrebno pa je, da se v drugem ocenjevalnem obdobju znanje pri posameznem predmetu oceni vsaj enkrat (ni nujno, da je to na daljavo, v primeru, da je učenec oceno v drugem ocenjevalnem obdobju že pridobil). Učenec mora imeti možnost, da negativno pridobljeno oceno do zaključka šolskega leta popravlja še najmanj enkrat. Učenci 7. in 8. razreda lahko opravlja popravne izpite iz največ treh predmetov, pri čemer ima na voljo tri izpitne roke. Za učence, ki imajo popravne izpite, šola organizira dopolnilni pouk v obsegu najmanj 10 ur za posamezni predmet.

Nacionalno preverjanje znanja se v 6. in 9.razredu zaradi posebnih razmer ne bo izvedlo.

Učiteljem se priporoča, da pri določanju zaključne ocene izhajajo iz ocen, pridobljenih do 16. marca letos. Ob tem naj upoštevajo tudi izkazani napredek učenca v obdobju izobraževanja na daljavo in ocene, ki jih je pridobil v času tovrstnega izobraževanja. Načine in oblike ocenjevanja učitelji uskladijo v svojih strokovnih aktivih.

Prav tako je ministrstvo pripravilo poseben Sklep o določitvi rokov za uveljavljanje pravic in izvrševanje obveznosti na področju srednješolskega izobraževanja za šolsko leto 2019/20. Ocenjevanje v srednjih šolah se izvaja v skladu s Pravilnikom o ocenjevanju v srednjih šolah, le način in orodje je nekoliko drugačno in prilagojeno procesu izobraževanja na daljavo. Srednjim šolam je priporočeno, da spremenijo Šolska pravila o ocenjevanju znanja, predvsem z vidika novih razmer in uporabe tehnologije, pri čemer naj sledijo Navodilom za preverjanje in ocenjevanje znanja v programih gimnazij, srednjega strokovnega, srednjega poklicnega in nižjega poklicnega izobraževanja. V Navodilih je opredeljeno, da naj učitelji upoštevajo pridobljeno znanje in veščine iz obdobja rednega izvajanja pouka in omejijo število pridobljenih ocen v obliki ocenjevanja znanja na daljavo ((zadostuje po 1 ocena na dijaka na predmet oziroma strokovni modul).

Izvedbo mature v letošnjem šolskem letu smo tehtno in skrbno presojali skozi več kriterijev in možnih posledic. Odločitev o izvedbi mature je bila sprejeta po nekajkratnem posvetu s strokovno javnostjo, obema državnima maturitetnima komisijama in ravnatelji srednjih šol, pri tem mislimo tako na gimnazije kot strokovne šole.

3. ZAGOTAVLJANJE USTREZNIH ORODIJ ZA TEHNIČNO PODPORO UČITELJEM PRI IZVAJANJU IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO

Takoj po odločitvi Vlade RS o zaprtju šol, smo vzpostavili enotno spletno vstopno točko www.sio.si za podporo ravnateljem in učiteljem pri izvajanju izobraževanja na daljavo. Na navedenem spletnem mestu najdejo učitelji in ravnatelji med drugim dostop do različnih spletnih učilnic, e-gradiv, videokonferenc in podobnih orodij, ki jim omogočajo lažjo izvedbo izobraževanja na daljavo. Na tem spletnem mestu se dnevno objavljajo tudi aktualne novice, obvestila, priporočila in usmeritve v zvezi z izobraževanjem na daljavo. Uredniško ekipo sestavljajo predstavniki ministrstva, Zavoda za šolstvo, Arnesa, Centra RS za poklicno izobraževanje, Šole za ravnatelje.

Arnes je zaradi povečanja potreb po videokonferenčnih zmogljivostih v času krize COVID-19 vzpostavil tudi novo videokonferenčno storitev Arnes VID. Vmesnik je za uporabnike prijazen in preprost in za uporabo prijava ni potrebna.

Poleg tega se je na pobudo treh fakultet Univerze v Mariboru: Pedagoške fakultete, Fakultete za naravoslovje in matematiko ter Filozofske fakultete, vzpostavila skupna izobraževalna podporna točka www.razlagamo.si, ki je namenjena medsebojni pomoči pri izobraževanju na daljavo ter nudenju podpore pri komunikaciji in zbiranju gradiv za lažje učenje pri vseh predmetih v osnovnih in srednjih šolah. S pomočjo te podpore, je možna tudi individualna pomoč, razlaga in sodelovanje otrok s posameznimi bodočimi učitelji.

Analiza je pokazala, da se šole poleg e-pošte pri izvajanju izobraževanja na daljavo največ poslužujejo še lastne spletne strani, spletne učilnice, socialna omrežja in video prenose. Aktivne so tudi predmetne skupine z razširjenim dostopom, ki jih na ZRSŠ poimenujejo Sodelov@lnice in prav tako v okviru SIO skupnosti delujejo na omrežju Arnes.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport skrbi za razvoj kakovostnega in vse vključujočega izobraževalnega sistema, kar slovenski šolski sistem prav gotovo je.  Kljub velikemu izzivu – čez noč spremenjenemu učnemu okolju,  ki je pomenilo veliko spremembo za učence, dijake, učitelje, ravnatelje ter starše, z zadovoljstvom ugotavljamo, da učni proces kontinuirano poteka prav na vseh osnovnih  in srednjih šolah ter zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Ponosni smo, da se šole ob upoštevanju različnih tehničnih zmožnosti za izobraževanje na daljavo, trudijo vzpostaviti stik  prav z vsemi učenci in dijaki.

Šolska politika bo v nadaljevanju gradila na pripravi dolgoročnejših strateških usmeritev v kontekstu  izpopolnjenega pristopa izobraževanja na daljavo s poudarkom na varnem in spodbudnem učnem okolju.

                                                                                  prof. dr. Simona Kustec Lipicer
MINISTRICA

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660