srssersssdgimvssmicdsd

Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2016 – 2021. (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Evropski socialni sklad)

Projekt Usposabljanje mentorjev 2016–2021 je namenjen brezplačnemu usposabljanju mentorjev dijakom oz. študentom za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom oz. praktičnega izobraževanja, kar bo novim diplomantom poklicnega in strokovnega izobraževanja omogočalo boljšo usposobljenost za opravljanje poklica. Mentorstvo dijakom in študentom je zahtevna naloga. Projekt spodbuja krepitev usposobljenosti mentorjev v podjetjih za kakovostno izvajanje mentorstva dijakom srednjih poklicnih in srednjih strokovnih šol, ki se praktično usposabljajo z delom (PUD), in študentom višjih strokovnih šol, ki se praktično izobražujejo pri delodajalcih (PRI), ter ostalim udeležencem drugih oblik praktičnega usposabljanja oz. izobraževanja (vajenci).
Za mentorje v podjetjih izvajamo vsaj 24-urna usposabljanja, skladno s programom usposabljanja. Z izvajanjem usposabljanja bomo zagotovili mnogo višjo raven usposobljenosti mentorjev za delo z dijaki in študenti, posledično pa tudi boljša učna mesta za dijake in študente v različnih ustanovah. Nenazadnje se bo zagotovo izboljšala tudi komunikacija med šolami in ustanovami. Dijaki in študenti bodo na praktičnem usposabljanju z delom (PUD) oz. praktičnem izobraževanju (PRI) v večji meri spoznali vsa, za njih pomembna, področja in pridobili več znanja ter kompetenc. S tovrstnim sodelovanjem z različnimi ustanovami se bo povečala tudi prepletenost področij izobraževanja in dela.
Kdo se lahko prijavi?
Prijavi se lahko vsak posameznik, ki želi pridobiti kompetence in pedagoško-andragoško usposobljenost za delo z dijaki in/ali študenti na delovnem mestu, ki ima primerno stopnjo izobrazbe.
Svoje zaposlene lahko prijavi podjetje, ki se želi vpisati v register učnih mest, in ki želi svojim zaposlenim omogočiti izpopolnjevanje na področju mentorstva dijakom in študentom v njihovem podjetju.
Kako se prijaviti?
Prijavite se lahko individualno na spletni strani www.scv.si (Prijavnica), lahko pa stopite v kontakt .

Preberi več

Vabilo

Šolski center Velenje vas vabi na BREZPLAČNA izobraževanja z namenom pridobitve dodatnih funkcionalnih znanj in usposobljenosti, kar predstavlja temelj za osebno in poklicno rast.
Program brezplačnih izobraževanj smo pripravljeni prilagoditi predznanju udeležencev, potrebam po znanju in s prijaznim in zabavnim pristopom razbiti stereotip dolgočasnega učenja in poučevanja.
Izobraževanja oz. usposabljanja so namenjena predvsem starejšim zaposlenim, nad 45 let (po dogovoru tudi mlajšim) ter nižje izobraženim zaposlenim, katerim primanjkuje določenih funkcionalnih znanj, predvsem s področja računalništva in novih tehnologij v proizvodnji.
Prijave in informacije na tel.: 03 896 82 17, faks: 03 896 82 10 ali e-pošto: irena.podverzen@scv.si

Preberi več

Branje je žur – Reading is cool.

Projekt Branje je žur, reading is cool se je začel kot projekt British Councila za spodbujanje branja med mladimi in je povezal javne knjižnice in srednje šole po Sloveniji, v našem primeru je to naša gimnazija.  Namen projekta je predstaviti branje leposlovja v slovenskem in angleškem jeziku kot prijetno dejavnost v neformalnem okolju, ki ne spominja na šolo, temveč se osredotoča na bralca ter na teme in značilnosti, ki zanimajo srednješolce. V projekt je vključena predstavitev sodobne angleške literature mladim. Obsega branje knjig ter pogovore o njihovi vsebini in temah, ki jih obravnavajo. Srečanja se odvijajo od oktobra do aprila ali maja, in sicer enkrat mesečno.

Preberi več

Zdrava šola

Slovenska mreža zdravih šol se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter izvaja preizkušene programe za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše.

Preberi več

Institucionalno usposabljanje in priprava na NPK

Za Zavod RS za zaposlovanje s partnerji (Tehniški šolski center Nova Gorica, Tehniški šolski center Kranj, Šolski center Celje in Šolski center Ptuj) v okviru projekta izobražujemo brezposelne osebe za pridobitev dodatnih znanj, veščin in spretnosti za uporabo na delovnem mestu z namenom povečanja zaposlitvenih možnosti. Usposabljanje se izvaja na tečajih, predavanjih, seminarjih in drugih krajših oblikah usposabljanja na naslednjih področjih:

  • jezikovni tečaji (angleški jezik, nemški jezik, slovenski jezik za tujce, francoski jezik, italijanski jezik, ruski jezik);
  • pridobitev vozniškega izpita (kategorije C do F);
  • tečaji za varilska dela; usposabljanje za skladiščnika, usposabljanje za sobarico;
  • usposabljanje za računovodska in knjigovodska dela, tečaj slepega tipkanja.

Usposabljanja izvajamo v območnih službah Zavoda RS za zaposlovanje: Velenje, Celje, Sevnica, Maribor, Koper, Nova Gorica in Trbovlje.

Preberi več

Informiranje in svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022. (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Evropski socialni sklad)

Na Javnem razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022 smo bili izbrani za izvajanje te dejavnosti v Zgornji Savinjski regiji.

Konzorcij sestavljata dva partnerja:
AZ Ljudska univerza Velenje kot poslovodeči konzorcijski partner in Šolski center Velenje kot konzorcijski partner.

CILJNA SKUPINA
Ciljna skupina v projektu so zaposleni, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu. Med zaposlenimi bomo pozornost namenili tudi ranljivim skupinam zaposlenih, kot so: starejši od 45 let, manj izobraženi, priseljenci/migranti in samozaposleni kmetje.

CILJI PROJEKTA
Kvalitativni cilji
Temeljni cilj projekta je kakovostno in poglobljeno informiranje in svetovanje za zaposlene, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu. Z dodatnim usposabljanjem se bodo povečale oz. izboljšale kompetence, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi potreb dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in aktivnega delovanja v poslovnem in lokalnem okolju. Pričakujemo, da bomo z izvajanjem dejavnosti informiranja in svetovanja po modelu ISIO lahko prispevali k:
– večji motiviranosti svetovancev za vključitev v izobraževanje, usposabljanje, potrjevanje kvalifikacij,
– večji vključenosti obravnavanih svetovancev v programe izobraževanja in usposabljanja, pridobitev NPK in drugih certifikatov,
– večji vključenosti svetovancev v izvajanje postopkov ugotavljanja in vrednotenja že pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc,
– poglobljenemu sodelovanju s ključnimi deležniki (zlasti podjetji) v naši regiji.
Dejavnost informiranja in svetovanja ter ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja se pomembno umešča in vsebinsko dopolnjuje dokumente regionalnega razvoja v točkah, kjer je poudarjeno področje vseživljenjskega učenja.
Kvantitativni cilji
Do zaključka projekta (31.3.2022) bomo skupaj s konzorcijskim partnerjem v poglobljeno svetovanje pritegnili najmanj 720 udeležencev iz skupine zaposlenih na področju Zgornje Savinjske regije. Pri tem bomo konzorcijski partnerji zagotovili, da se bo vsaj 75% udeležencev po zaključenem svetovanju vključilo v formalno ali neformalno izobraževanje ali usposabljanje ali v postopke za pridobitev kvalifikacije oz. certifikata.

Vabimo vas na INDIVIDUALNO SVETOVANJE, v katerem boste skupaj s svetovalcem:
– odkrili poklicne in osebne interese v zvezi z izobraževanjem
– analizirali svoje potrebe po razvoju kariere in izobraževanju, zastavili cilje in izdelali individualni izobraževalni načrt
– prepoznali in vrednotili že pridobljena znanja, spretnosti in kompetence ter izdelali portfolijo
Prijazno vabljeni, za vse udeležence je individualno svetovanje BREZPLAČNO.
Kontakt AZ LUV:
Biserka Plahuta, mag. manag. izobr. Jasmina Felicijan, mag. manag.
03 898 54 70 03 898 54 52
biserka.plahuta@lu-velenje.si jasmina.felicijan@lu-velenje.si

Spletna stran:
http://www.lu-velenje.si/svetovalno-sredisce-velenje/projekti/informiranje-in-svetovanje-ter-ugotavljanje-in-vrednotenje-neformalno-pridobljenega-znanja-od-2016-2022

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada/Evropskega sklada za regionalni razvoj/Kohezijskega sklada.
https://www.eu-skladi.si/

Kontakt ŠC Velenje:
Maja Radšel, prof.
03 896 06 74
maja.radsel@scv.si

Preberi več

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019. (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Evropski socialni sklad)

Nosilec projekta: Ljudska univerza Velenje
Partnerji projekta:
– Zavod za izobraževanje in usposabljanje USPEŠEN.SI,
– Invel inkubator za razvoj podjetništva d.o.o., Velenje,
– Šolski center Velenje in
– Šolski center Slovenske Konjice-Zreče.
Projekt delno financirata Republika Slovenija,Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija, iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, katerega cilj je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje nižje izobraženih (manj kot štiri (4) letna srednješolska izobrazba) in manj usposobljenih s poudarkom na zaposlenih in starejših od 45 let.
Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.
Aktivnosti: Izvajanje brezplačnih programov iz vsebin: Računalniška pismenost za odrasle, Računalniško in digitalno opismenjevanje odraslih, Slovenščina kot drugi in tuji jezik in Program splošnega neformalnega izobraževanja odraslih (predvidoma Sporazumevanje v tujih jezikih in Podjetništvo). Izvajanje programov vključuje tudi svetovanje v procesu izobraževanja.

Preberi več

Rastem s knjigo

Je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. Z njim skušamo srednješolce motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic.

Preberi več

Srednješolsko tehniško izobraževanje državljanov Zahodnega Balkana za leta 2014, 2015, 2016 (168. JR, 189. JR in 208. JR). (Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije)

Na javnem razpisu pridobljena sredstva za štipendiranje srednješolskega tehniškega izobraževanja dijakov, državljanov Bosne in Hercegovine in Republike Srbije, namenjamo za izobraževanje 33 dijakov, vpisanih v izobraževalne programe Strojni tehnik, Elekrotehnik, Tehnik mehatronike, Tehnik računalništva in Avtoservisni tehnik PTI.

Preberi več

The4Bees (Alpine Space EU programme).

Kot pogodbeni izvajalec zavoda KSSENA (Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško) sodelujemo pri izvajanju projekta The4BEes, ki poteka v okviru programa EU Območje Alp (Alpine Space). Cilj projekta je vplivanje na vzorce porabe energije pri končnih odjemalcih s skupnim razvojem inovativnih IKT orodij za energetski management z vzpostavitvijo t.i. laboratorijev za soustvarjanje orodij, v katere bodo vključeni predstavniki šolstva, zakonodajalcev, podjetništva in splošne javnosti.

ŠC Velenje skrbi za razvoj, izdelavo, vgradnjo, umerjanje ter obratovanje naprav (brezžičnih merilnikov na osnovi Arduino platforme) za spremljanje rab energije v objektih ŠC Velenje. Hkrati je naloga ŠC Velenje tudi mentorstvo in sodelovanje na strokovnih dogodkih.

Preberi več

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660