srssersssdgimvssmicdsd

SMILE – FirSt and last Mile Inter-modal mobiLity in congested urban arEas of Adrion Region (ADRION Interreg Programme)

 

 

 

 

 

 

FirSt and last Mile Inter-modal mobiLity in congested urban arEas of Adrion region

Program: Interreg Adrion

Trajanje projekta: 1. 1. 2018 – 31. 10. 2019

Vodilni partner: Regionalni razvojni center Koper

Partnerji:

 • Šolski center Velenje
 • Neodvisen občinski konzorcij Ragusa
 • Univerza IUAV Benetke
 • Agencija za razvoj Zadarske občine
 • Razvojna agencija mesta Dubrovnik DURA
 • Občina Hersonisos
 • Regionalni center za družbeno – ekonomski razvoj Banat d.o.o.
 • Občina Tirana
 • Agencija za ekonosmki razvoj mesta Prijedor – PREDA-PD
 • Občina Gradiška

Pridruženi partner: Ministrstvo za infrastrukturo in transport (Italija)

Trajnostna mobilnost je v dobi vse gostejše prometne obremenitve ključnega pomena. Projekt SMILE je osredotočen na prvo in zadnjo milijo mobilnosti na območju Jadransko Jonske regije, predvsem pa je projekt usmerjen v obalna območja in območja v notranjosti ter manjša in srednje velika mesta obmejnih območij. Na teh urbanih območjih se prebivalci, potniki in turisti dnevno soočajo s posledicami pomanjkanja učinkovite celostne prometne strategije, zato je cilj projekta SMILE zmanjšanje onesnaževanja zraka zaradi uporabe zastarelih dizelskih vozil in pogostih prometnih zastojev. Povišanje izpustov CO2, hrup, nesreče ter prezasedenost

javnih površin z avtomobili, so številne negativne posledice, ki jih želimo s projektom SMILE omiliti.

Projekt SMILE bo nudil pomoč pri oblikovanju politike trajnostne mobilnosti in skupnih transnacionalnih načrtov celostne prometne strategije (CPS). Partnerstvo projekta vključuje  regionalne in lokalne organe, ki zajemajo več občin ter regionalne in lokalne oblasti ob mejah različnih držav Jadransko Jonske regije. S pomočjo tehnoloških rešitev se bo testiralo koristi, ki jih prinaša trajnostna mobilnost v mestih. Ustvarjene bodo aplikacije, ki bo vsakemu potniku in turistu omogočala spremljanje skupnih prometnih tokov v ciljnem območju, poiskala alternativne rešitve in izračunala njegov lastni izpust CO2 na podlagi izbranih prevoznih sredstev. Aplikacije, ki bodo na voljo na različnih destinacijah, bodo namenjene  voznikom, turistom, prebivalcem, kolesarjem, pešcem, uporabnikom električnih vozil, vlakov, ter vsem ostalim udeležencem v prometu.

Projekt obravnava številna medsektorska vprašanja, ki se pojavljajo v okviru SWOT analize območja Jadransko Jonske regije, zlasti z varstvom okolja ter naravne in kulturne dediščine. Natančneje, projekt prispeva k izpolnjevanju S.O. 3.1: “Povečanje zmogljivosti za integrirane storitve prevoza in mobilnosti ter multimodalnosti v Jadransko Jonski regiji” s povečanjem možnosti za izvajanje multimodalnih, okolju prijaznih in nizkoogljičnih infrastruktur za prevoz in mobilnost te

r storitev, zlasti v notranjih ter obalnih mestnih in obmejnih območjih, ki jih zaznamujejo prometni zastoji.

Glavni splošni cilji:

 • podpora prometnim politikam za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov;
 • izboljšati bivalno okolje na območjih z visoko gostoto prometa (turistična območja);
 • optimizirati učinek človekovih dejavnosti na morje, kopno, zrak in zdravje ljudi;
 • spodbujanje bolj trajnostnega prenosa načina prevoza z zmanjšanjem uporabe avtomobilov na fosilna goriva in povečanje uporabe javnega prevoza, kolesarjenja, hoje, električnih in hibridnih vozil;
 • zmanjšati negativne učinke neučinkovite dostave tovora in turističnih transferjev (avtobusi);
 • zmanjšati preobremenjenost obalnih in čezmejnih cest, ter glavnih cest, ki povezujejo širša funkcionalna urbana območja.

 

Projekt je razdeljen na 5 delovnih sklopov:

M- management / Upravljanje projekta

Delovni sklop zajema pripravo vseh zakonsko predpisanih aktov in dokumentov, tekoče upravljanje projektnih aktivnosti, finančno vodenje, poročanje in arhiviranje ter samoocenjevanje projektnih rezultatov.

T1 – design of mobility scenarios and elaboration of a transntional action plan / načrtovanje scenarijev mobilnosti in celostne prometne strategije

Delovni sklop T1 zajema zbiranje, analizo ter primerjavo podatkov ter pripravo in načrtovanje različnih scenarijev trajnostne mobilnosti, ki bodo različnim zainteresiranim stranem t

er dotičnim organom upravljanja v pomoč pri razumevanju posledice njihovega dela.

T2 – elaboration of a transnational SUMP scheme for urban and interurban areas of the ADRION  region / izdelava celostne prometne strategije (CPS) za urbana ter medurbana območja Jadransko – jonske regije

Mednarodna delovna skupina, ki vključuje enega strokovnjaka za vsakega projektnega partnerja, bo začrtala skupno celostno prometno strategijo (CPS), ki bo zajemala specifike vsakega posameznega območja. Projekt SMILE bo kasneje, s pomočjo rezultatov pridobljenih z delom mednarodne delovne skupine, oblikoval smernice, ki bodo pripomogle k izboljšanju prometa ter kvaliteti življenja prebivalcev na dotičnih območjih.

T3 – testing of IT, e-mobility solutions and mainstreaming activities / testiranje IT, e-moblinostnih rešitev ter ostalih dejavnosti

V delovnem sklopu T3 se bo s pomočjo TOWER sistema, zbiralo podatke o izboru hotelskih gostov. TOWER sistem namreč omogoča, da lokalne oblasti pridobijo podatke o poti, ki jo nameravajo prevoziti hotelski gostje. Narejena bo tudi aplikacija, ki omogoča turistom preverjanje gostote prometa na želeni destinaciji, jim ponudila alternativne možnosti prevoza ter izračunala njihovo osebno porabo CO2.  Prav tako bo narejena aplikacija za upravljanje pretoka turističnih avtobusov in prevoznih sredstev. Ter takšna, ki bo omogočala prebivalcem, voznikom in turistom, lažjo uporabo vseh razpoložljivih prevoznih sredstev.

C-Communication/Komunikacija

V okviru delovnega sklopa komunikacija, bo potekala promocija orodij, dobrih praks in znanja pridobljenega v izvedenih projektih. Izdelane bodo brošure ter organizirani bodo mednarodni seminarji za implementacijo ter promocijo celotnega projekta.

Project SMILE ADRION

 

Preberi več

Specialist in 3D printing – specialized training in application of 3D printing and practical use of acquired knowledge (Erasmus+, KA2: strateška partnerstva na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja).

Cilj razvojnega projekta je razvoj prosto dostopnega spletnega programa usposabljanja za uporabo 3D tiskalnika in vzpostavitev učnega centra za 3D modeliranje in uporabo 3D tiskalnikov.

Nosilec projekta je KOMAG Instytut Techniki Górniczej (raziskovalni rudarsko tehnični inštitut) iz Gliwic, Poljska, kot partnerji bodo v projekt vključeni še Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego (Šola za izobraževanje odraslih) iz Wodzislaw Slaskega, Poljska, Instituto de biomecanica de Valencia (Inštitut za biomehaniko), Valencia, Španija, Exovite (podjetje za medicinske izdelke), Noain, Španija, in Šolski center Velenje iz Slovenije.

Preberi več

GOAL – Guidance and Orientation for Adult Learners (Erasmus+, KA3: eksperiment urejanja politike izobraževanja; EACEA).

V projektu izvajamo naslednje aktivnosti:

 • izvajanje svetovanja izbranim ciljnim skupinam odraslih,
 • spremljanje procesa svetovanja,
 • sodelovanje pri evalvaciji, promocijskih aktivnostih, širitvi rezultatov projekta.

Nosilec projekta in vodilni partner mednarodnega konzorcija je Flamsko ministrstvo za izobraževanje in znanost iz Belgije, drugi partnerji kot nacionalni koordinatorji v posameznih državah pa so pristojna ministrstva Češke, Islandije, Litve, Nizozemske in Slovenije. Na nacionalni ravni je nosilec projekta v Sloveniji Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Kot partnerja v projektu sodelujeta Andragoški center Slovenije in Center RS za poklicno in strokovno izobraževanje. Izvedbo dejavnosti bodo spremljali na območju omrežja partnerstva, in sicer na območju delovanja Svetovalnega središča Velenje in Šolskega centra Velenje ter na območju delovanja Svetovalnega središča Ljubljana in Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana.

Preberi več

Cooperative and Work Integrated Curriculum (Erasmus+, KA2: strateška partnerstva na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja; CMEPIUS)

Nosilec projekta je Šolski center Velenje, v projektu pa poleg Šolskega centra Slovenske Konjice-Zreče sodelujejo še Unior Zreče, Univerza uporabnih znanosti FH Joaneum Gradec, Avstrija, Fundacion para la formacion tecnic en maquina, Elgoibar, Španija, in Autosoobrakajnijot učilišen centar “Boro Petruševski, Skopje, Makedonija.

Cilj projekta, ki traja 36 mesecev, je razvoj posebnega modela sodelovanja šol s podjetji pri izvajanju praktičnega usposabljanja v podjetjih, saj je znano, da so pri prehodu dijakov in študentov iz šole v zaposlitev uspešnejši izobraževalni sistemi s tesnejšo povezavo med gospodarstvom in izobraževanjem.

Partnerji bodo preizkusno v Sloveniji in Makedoniji izvedli sodelovalno usposabljanje (t.i. “cooperative education”) in v vsakdanji praksi v Sloveniji, Makedoniji, Avstriji in Španiji preverili, na kakšen način je mogoče prilagoditi izvajanje praktičnega usposabljanja potrebam lokalnega gospodarstva, izboljšati odzivnost izobraževalnih programov za pridobivanje aktualnih kompetenc za trg dela, vključiti še v večji meri mentorje iz podjetij v izvedbo praktičnega usposabljanja, predrugačiti  vlogo učiteljev praktičnega pouka pri spremljavi dijakov in študentov med praktičnim usposabljanjem v podjetjih ter obenem dati bolj aktivno vlogo dijakom in študentom pri usposabljanju v podjetjih.

Projekt nudi inovativno rešitev za izvajanje poglobljenega sodelovanja šol in podjetij pri praktičnem izobraževanju znotraj že obstoječih standardov in normativov za izvajanje izobraževalnih programov ter s tem omogoča alternativo dualnemu sistemu izobraževanja.

Preberi več

The4Bees (Alpine Space EU programme).

Kot pogodbeni izvajalec zavoda KSSENA (Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško) sodelujemo pri izvajanju projekta The4BEes, ki poteka v okviru programa EU Območje Alp (Alpine Space). Cilj projekta je vplivanje na vzorce porabe energije pri končnih odjemalcih s skupnim razvojem inovativnih IKT orodij za energetski management z vzpostavitvijo t.i. laboratorijev za soustvarjanje orodij, v katere bodo vključeni predstavniki šolstva, zakonodajalcev, podjetništva in splošne javnosti.

ŠC Velenje skrbi za razvoj, izdelavo, vgradnjo, umerjanje ter obratovanje naprav (brezžičnih merilnikov na osnovi Arduino platforme) za spremljanje rab energije v objektih ŠC Velenje. Hkrati je naloga ŠC Velenje tudi mentorstvo in sodelovanje na strokovnih dogodkih.

Preberi več

Mobi coaching – 15/16 (Erasmus + KA1 mobilnost, CMEPIUS.

Projekt je namenjen izvajanju mobilnosti z opravljanjem praktičnega usposabljanja dijakov v podjetjih v tujini in mobilnosti strokovnih delavcev Šolskega centra Velenje za dodatno strokovno usposabljanje v tujini.
Namen projekta je opravljanje praktičnega usposabljanja dijakov kot sestavni del učnih obveznosti skladno z zahtevami učnih programov, poleg tega pa dijaki še utrdijo in izboljšajo svoje praktično in strokovno znanje, pridobijo dodatno znanje tudi izven svojega strokovnega področja, utrdijo in izboljšajo znanje angleščine ter IKT-znanje.
Načrtujemo, da se bo mobilnosti udeležilo v različne države EU udeležilo vsaj 38 dijakov vseh šol Šolskega centra Velenje in 6 učiteljev.

Preberi več

eMovA- Virtual Mobility for Apprenticeship (Erasmus+, KA2: strateška partnerstva na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja; CMEPIUS).

Namen razvojnega projekta je pomagati udeležencem mobilnosti in vsem dijakom in študentov pri opravljanju praktičnega usposabljanja v podjetjih z uporabo didaktičnih multimedijskih gradiv. V ta namen bodo aktivnosti obsegale usposabljanje dijakov in študentov za uporabo IKT gradiv pri mobilnosti in PUD-u ter izdelavo kratkih video filmov za pripravo udeležencev mobilnosti na praktično usposabljanje v podjetjih.

Nosilec projekta je Pôle de formation Pasteur (center za usposabljanje) iz Reimsa, Francija, kot partnerji pa so v projekt vključeni še FREREF (združenje za raziskave in razvoj evropskih regij) iz Pariza, Francija, APCMA – Obrtna zbornica Ille de France iz Pariza, Francija, EU-GES (evropska pisarna za poklicno usposabljanje) okrožja Köln, Nemčija, Formation PME (center za usposabljanje) iz Liega, Belgija, HWK (Gospodarska zbornica) Aachen, Nemčija, Waterpolis (podjetje za usposabljanje) iz Lizbone, Portugalska in Šolski center Velenje iz Slovenije.

Preberi več

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660