srssersssdgimvssmicdsd
  • Domov
  • Projekti
  • Arhiv projektov
  • Informiranje in svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022. (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Evropski socialni sklad)

Informiranje in svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022. (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Evropski socialni sklad)

Na Javnem razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022 smo bili izbrani za izvajanje te dejavnosti v Zgornji Savinjski regiji.

Konzorcij sestavljata dva partnerja:
AZ Ljudska univerza Velenje kot poslovodeči konzorcijski partner in Šolski center Velenje kot konzorcijski partner.

CILJNA SKUPINA
Ciljna skupina v projektu so zaposleni, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu. Med zaposlenimi bomo pozornost namenili tudi ranljivim skupinam zaposlenih, kot so: starejši od 45 let, manj izobraženi, priseljenci/migranti in samozaposleni kmetje.

CILJI PROJEKTA
Kvalitativni cilji
Temeljni cilj projekta je kakovostno in poglobljeno informiranje in svetovanje za zaposlene, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu. Z dodatnim usposabljanjem se bodo povečale oz. izboljšale kompetence, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi potreb dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in aktivnega delovanja v poslovnem in lokalnem okolju. Pričakujemo, da bomo z izvajanjem dejavnosti informiranja in svetovanja po modelu ISIO lahko prispevali k:
– večji motiviranosti svetovancev za vključitev v izobraževanje, usposabljanje, potrjevanje kvalifikacij,
– večji vključenosti obravnavanih svetovancev v programe izobraževanja in usposabljanja, pridobitev NPK in drugih certifikatov,
– večji vključenosti svetovancev v izvajanje postopkov ugotavljanja in vrednotenja že pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc,
– poglobljenemu sodelovanju s ključnimi deležniki (zlasti podjetji) v naši regiji.
Dejavnost informiranja in svetovanja ter ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja se pomembno umešča in vsebinsko dopolnjuje dokumente regionalnega razvoja v točkah, kjer je poudarjeno področje vseživljenjskega učenja.
Kvantitativni cilji
Do zaključka projekta (31.3.2022) bomo skupaj s konzorcijskim partnerjem v poglobljeno svetovanje pritegnili najmanj 720 udeležencev iz skupine zaposlenih na področju Zgornje Savinjske regije. Pri tem bomo konzorcijski partnerji zagotovili, da se bo vsaj 75% udeležencev po zaključenem svetovanju vključilo v formalno ali neformalno izobraževanje ali usposabljanje ali v postopke za pridobitev kvalifikacije oz. certifikata.

Vabimo vas na INDIVIDUALNO SVETOVANJE, v katerem boste skupaj s svetovalcem:
– odkrili poklicne in osebne interese v zvezi z izobraževanjem
– analizirali svoje potrebe po razvoju kariere in izobraževanju, zastavili cilje in izdelali individualni izobraževalni načrt
– prepoznali in vrednotili že pridobljena znanja, spretnosti in kompetence ter izdelali portfolijo
Prijazno vabljeni, za vse udeležence je individualno svetovanje BREZPLAČNO.
Kontakt AZ LUV:
Biserka Plahuta, mag. manag. izobr. Jasmina Felicijan, mag. manag.
03 898 54 70 03 898 54 52
biserka.plahuta@lu-velenje.si jasmina.felicijan@lu-velenje.si

Spletna stran:
http://www.lu-velenje.si/svetovalno-sredisce-velenje/projekti/informiranje-in-svetovanje-ter-ugotavljanje-in-vrednotenje-neformalno-pridobljenega-znanja-od-2016-2022

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada/Evropskega sklada za regionalni razvoj/Kohezijskega sklada.
https://www.eu-skladi.si/

Kontakt ŠC Velenje:
Maja Radšel, prof.
03 896 06 74
maja.radsel@scv.si

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660