srssersssdgimvssmicdsd

Razpis prevoza gibalno oviranega dijaka

Šolski center Velenje razpisuje prevoz gibalno oviranega dijaka v in iz šole, iz Šaleka 103 do Trga mladosti 3, Velenje. Enkrat tedensko je potrebno zagotoviti prevoz iz Šaleka 103 do Koroške 62a Velenje, kjer so prostori Medpodjetniškega izobraževalnega centra. Za zagotovitev prevoza mara prijavitelj zagotoviti prevozno sredstvo, ki z invalidskim vozičkom zagotavlja prevoz dijaka in spremljevalca zjutraj do 7.45  ure v šolo oz. MIC in po urniku popoldan domov. V dopoldanskem času mora v primeru potreb dijaka prijavitelj zagotoviti na klic z odzivom največ 1 ure prevoz dijaka domov.

Kandidate, ki izpolnjujejo razpisne pogoje vabimo, da pošljejo prijave v roku 3 dni od objave na naslov: Šolski center Velenje, Trg mladosti 3, Velenje s pripisom »PREVOZ DIJAKA«. O rezultatih izbire bomo prijavitelje obvestili v roku 3 dni od poteka prijave.

Preberi več

Razpis za delovno mesto direktorja Šolskega centra Velenje

Svet Šolskega centra Velenje razpisuje na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 in spremembe) delovno mesto

direktorja Šolskega centra Velenje,

s pogoji kot jih določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Kandidat mora k vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev, program vodenja šole ter potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanju (ob oddaji ne sme biti starejše od 30 dni), potrdilo Ministrstva za pravosodje iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (ob oddaji ne sme biti starejše od 30 dni) ter potrdilo pristojnega sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku (ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni).

Delo na delovnem mestu direktorja Šolskega centra Velenje, se opravlja polni delovni čas.  Izbrani kandidat bo imenovan s 1. 10. 2022 za obdobje 5 let.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev posredujte v zaprti ovojnici v roku 15 dni po objavi razpisa, torej do 7. 5. 2022, na naslov Svet Šolskega centra Velenje, Trg mladosti 3, Velenje, z oznako »Prijava na razpis za direktorja ŠCV«. O rezultatih razpisa bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.

Besedilo razpisa je objavljeno v Uradnem listu RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022.

Preberi več

Javni poziv promotorjem-Energetsko pogodbeništvo na objektih ŠCV

Šolski center Velenje na podlagi 32. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu objavlja predmetni javni poziv promotorjem s katerim poziva morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Velenje.

Končni rok za oddajo vlog je 30.03.2015 do 10:00 ure.

 

Preberi več

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Šolski center Velenje
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660